1. Általános rendelkezések

Az Aero Club HSE mint Adatkezelő (a továbbiakban: az Adatkezelő) az általa üzemeltetett hajdufly.hu címen elérhető portál szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a GDPR, valamint jelen adatkezelési tájékoztató alapján jár el.

Adatkezelő a jelen tájékoztató tekintetében:

Adatkezelő neve: Aero Club HSE
Székhelye és postacíme: 4200 Hajdúszoboszló, Repülőtér
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Cégjegyzékszáma: 00 19 117805
Adószáma: 19117805-2-09

2. Az érintett jogai

Az érintettet az adatkezeléshez kapcsolódóan az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett jogosult a személyes adatai kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően tájékoztatást kapni, amely tájékoztatás különösen a következőkre terjed ki:

 • az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • a jogos érdekre alapított adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintett személytől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az rá nézve milyen várható következményekkel jár.

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A korlátozáshoz való jog:

Az érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adato(k) kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
 • az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az érintett törlés helyett korlátozást kér,
 • az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A tiltakozáshoz való jog:

Amennyiben az érintett adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, az érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. Az érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

 • az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
 • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

Automatizált adatkezelés:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a szóban forgó adatkezelés esetében a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Panasz benyújtásához való jog:

Az érintett jogosult ara, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a felügyeleti hatósághoz forduljon, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. A felügyeletei hatóság elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11
telefon: +36-1-391-1400
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
honlap: www.naih.hu

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (GDPR 78. cikk).

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait (GDPR 79. cikk).

3. Az adatkezelés neve, kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és adatfeldolgozó igénybevétele

3.1 Kapcsolatfelvétel a honlapon

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, ajánlatkéréssel kapcsolatos adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a regisztrációt követő 2 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

3.2 Kapcsolatfelvétel a Facebook-on

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím. telefonszám, életkor kategória (saját bevallás alapján)
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, ajánlatkéréssel kapcsolatos adatok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a regisztrációt követő 2 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Adatfeldolgozó igénybevétele: Meta Platform Inc. (Facebook).

3.3 Képzési szerződés megkötéséhez szükséges adatok

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő, lakcím, személyiigazolvány szám, repülőorvosi vizsgálat száma, repülések adatai, összes repült idő.
Az adatkezelés célja: képzési szerződés megkötése és a képzés adminisztrációja a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség DTO szervezete felé, esetleges hatósági ellenőrzések során bemutatás. A képzés végén végrehajtott hatósági vizsgákhoz kapcsolódó ellenőrzésekhez szükséges igazolások kiállítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a regisztrációt követő 9 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig vagy a jogszabályban meghatározott időtartamig)

Adatfeldolgozó igénybevétele: MVSZ DTO és Magyar Repülő és Légisport Szövetség (MRLSZ) adatfeldolgozói és adatkezelési szabályzata alapján.

3.3 Repülések nyilvántartásához kapcsolódó adatok, beleértve a kiképző repüléseket és a pilóták repüléseit, amelyet az adatkezelő által üzemeltetett repülőtéren végeztek.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő, lakcím, személyi igazolvány szám, repülőorvosi vizsgálat tartalma, szakszolgálati engedély tartalma (ha van), repült idő, repülőgépek lajstromjele, amivel repült, repülés időpontja, repülés helye, összes repült idő.

Az adatkezelés célja: jogszabályban előírt nyilvántartási kötelezettségek

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, jogszabályi kötelezettség.
Az adatkezelés időtartama: a regisztrációt követő 9 év, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig vagy a jogszabályban meghatározott időtartamig).

Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.